Les cèl·lules a través de la seva membrana interaccionen amb el seu entorn tant si són altres cèl·lules com si és la matriu extracel·lular. Aquesta funció és duta a terme per tota una sèrie de proteïnes integrals de membrana a través de les quals les cèl·lules es comuniquen i s'adhereixen el seu entorn.

Com es mantenen associades les cèl·lules?
L'adhesió cel·lular és un fenomen vital en el organismes pluricel·lulars ja que facilita que les cèl·lules puguin associar-se i mantenir-se unides formant els teixits. A més, l'adhesió cel·lular és el mecanisme que utilitzen la majoria de cèl·lules en els processos migratoris que tenen lloc durant el desenvolupament i la reparació dels teixits

Sota el nom de molècules d'adhesió cel·lular s'han agrupat tot un conjunt de proteïnes integrals de membrana que són las responsables de l'adhesió de les cèl·lules a la MEC o entre elles mateixes.

En l'epidermis aquestes molècules són fonamentals per mantenir associades l'epidermis amb la dermis i el queratinòcits entre ells. L'alteració d'aquestes molècules és una de les causes que provoca diversos tipus de malalties ampul·làcies

Existeixen 4 grans famílies de proteïnes d'adhesió cel·lular: les Caderines, Selectines, Integrines i la superfamília de les Ig. Totes són proteïnes transmembranàries amb tres dominis.

Un domini intracel·lular amb el qual interaccionen, generalment amb el citoesquelet i d'altres vegades ho fa amb la maquinaria de traducció de senyal cel·lular.

Un domini extracel.lular que interacciona amb components de la MEC o proteïnes de membrana d'altres cèl·lules.

Un domini intramembranós hidrofòbic a través del qual s'ancoren a la membrana.

De totes les molècules d'adhesió les caderines i les integrines juguen un paper vital en el manteniment de la integritat i l'organització de la pell

Com és mantenen associats els queratinòcits de l'epidermis?

Les caderines són les primeres molècules d'adhesió que apareixen durant el desenvolupament i tenen una gran importància en la compactació, canvi morfològic que té lloc quan l'embrió té 8 cèl·lules i que comporta que aquestes s'agrupen entre elles per acció de la E-caderina .

Existeixen diferents tipus de caderines que són especifiques de cada teixit i de l'estadi del desenvolupament.

Les caderines són proteïnes dimèriques que es caracteritzen per tenir un domini extracel.lular molt voluminós amb 5 segment repetits. Aquestes dominis s'han d'unir a 4 molècules de calci per ser funcionals.

Als queratinòcits de la pell hi ha un tipus de caderines considerades com a no clàssiques que són les desmocolines i les desmogleines. Aquestes estan concentrades als desmosomes.

 

Les caderines són molècules d'adhesió responsables de la unió cèl.lula-cèl.lula. Aquesta unió és homifílica, la qual cosa indica que tant el receptor com el lligand són la mateixa molècula. Això vol dir que les dues molècules que interaccionen són idèntiques però cadascuna pertany a una cèl·lula diferent
Les caderines, pel seu domini citoplasmàtic, generalment interaccionen amb el citoesquelet de la cèl·lula (microfilaments o filaments intermedis) a través d'una sèrie de proteïnes pont; d'aquesta forma i, a través de les caderines, s'estableix una continuïtat estructural entre les cèl·lules que s'uneixen per les caderines
gg
Com es mantenen unides la dermis i l'epidermis?
 

Les integrines són els principals receptors de membrana que uneixen les cèl·lules animals a la matriu extracel.lular.

Són un grup de proteïnes transmembranàries heterodimèriques que estan formades per dues cadenes polipeptídiques, una alfa (a) i una beta (b). Per ser funcionals han de estar unides a cations divalents (Ca2+ o Mg2+, segons la integrina).

Les integrines humanes resulten de la combinació de 9 cadenes de tipus beta amb 24 de tipus alfa, donant lloc a un gran nombre d'integrines que són especifiques de teixit i de la fase del desenvolupament en què s'expressen.

La majoria d'integrines pel domini extracel.lular interaccionen amb components de la MEC (unió heterofílica) com la lamina, la fibronectina o el fibrinogen; en canvi, la LFA-1 que està present en la membrana glòbuls blancs, interacciona amb una proteïna de membrana (superfamilia Igs)

Pel domini intracel.lular habitualment interaccionen amb elements del citoesquelet (microfilaments o filaments intermedis) a través d'una sèrie de proteïnes pont, establint-se d'aquesta manera una continuïtat morfofuncional entre el citoesquelet de la cèl·lula i la MEC. En els queratinòcits, les integrines (a6b4) són els principals components dels hemidesmosomes, estructures que adhereixen els queratinòcits de la capa basal a la lamina basal.

Les integrines, a més d'adherir les cèl·lules a la MEC, activen vies de transducció de senyals intracel.ulars.

L'adhesió de les cèl·lules a la MEC mitjançant les integrines està relacionada amb la fixació de les cèl·lules en una posició del teixit i en l'adhesió que té lloc durant processos migratoris de les cèl·lules (contactes focals)